Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Meningitis

§ 1. Navn

Foreningens navn er Landsforeningen Meningitis

Foreningen er hjemhørende på formandens adresse

§ 2. Formål og opgaver

Landsforeningen Meningitis er uafhængig af partipolitiske formål og interesser.

Det er Landsforeningen Meningitis' formål at:

 • Arbejde for at information om meningitis bliver så grundig og lettilgængelig som muligt, for såvel sundhedsfaglige som for befolkningen generelt.
 • Virke som netværk for berørte af meningitis. Det være sig nuværende eller tidligere patienter, pårørende eller foreninger der har beslægtede problemstillinger.
 • Være aktiv deltager i det internationale arbejde om bekæmpelse af, og oplysning om, meningitis.
 • Arbejde for at den almene viden i befolkningen som sådan, omkring meningitis, symptomer samt forebyggelsesmuligheder styrkes.

§ 3. Medlemmer og kontingent

Som medlemmer kan optages:

Enhver privat person, der ved sit ønske om medlemsskab tilkendegiver interesse for foreningens virke og arbejde.

Foreninger med beslægtede problemstillinger, der ved deres ansøgning om medlemsskab tilkendegiver interesse for foreningens virke og arbejde.

Kontingent vedtages på generalforsamlingen.

§ 4. Organisation

Landsforeningen Meningitis er én landsdækkende forening.

Foreningen har følgende organisatoriske opbygning:

Generalforsamling

Bestyrelse

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan overværes af foreningens medlemmer for egen regning.

Stk. 2.Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse, af det reviderede regnskab for det forudgående kalenderår
 • Fremlæggelse af budgettet for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
 • Valg af formand for en toårig periode. (ulige år)
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode (lige år.)
 • Valg af to bestyrelsesmedlem for en toårig periode (ulige år)
 • Valg af to bestyrelsessuppleanter for en etårig periode
 • Valg af revisor for en etårig periode
 • Eventuelt
 • Afslutning.

Stk. 4. Valgbarhed har kun medlemmer der har deres kontingentforhold i orden og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 5.Hvert medlemsskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden, bestyrelsens flertal eller en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at det skriftligt er begæret, overfor formanden af mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes afbestyrelsen med mindst 14 dages varsel .

§7 Bestyrelsens sammensætning og arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen vælges på ordinære generalforsamlinger og består af formand og 4 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne tiltræder umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling, hvor de er valgt.

Stk. 3. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt, for den resterende del af det oprindelige bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 6. Afgår formanden i utide fungerer næstformanden som formand med funktion frem til næste generalforsamling, hvor der foretages valg af formand for resten af den ordinære periode.

§ 8 Tegning og hæftelse

Stk. 1.Foreningen tegnes af formanden og ét (1) bestyrelsesmedlem

Stk. 2. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 3.For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskaber føres af kassereren, og skal være afsluttet senest 15. februar.

Stk. 3.Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Hvis det af bestyrelsen skønnes formålstjeneligt, kan den vælge at lade regnskabet revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10. Ændringer

Ændringer i vedtægterne behandles på foreningens generalforsamling og kræver at de er optaget på dagsordenen. Vedtagelse kræver 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning

a. Opløsning

Beslutning om landsforeningens opløsning kan tages på generalforsamlingen, dersom spørgsmålet har været optaget på dagsordenen og dersom ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Afstemningen er skriftlig.

b. Formuens anvendelse

Ved landsforeningens opløsning anvendes dens formue til almennyttige formål i foreninger med beslægtede problemstillinger. Beslutning herom tages af bestyrelsen, der varetager landsforeningens opløsning.

§ 12. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægt træder i kraft straks ved sin vedtagelse.